What is Tezos ?

Tezos is a self-amending cryptographic ledger.
Maker: Arthur Breitman

Tezos status

Status: past
Base: Own
Start bonus: 20%
ICO Dates: 01/07/2017 06:00:00 - 14/07/2017
Raised:
~ XTZ ~